ဗွီဒီယို

ဗွီဒီယို

စက်ရုံဗီဒီယို

အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီဗီဒီယို

စပိန်ကုမ္ပဏီဗီဒီယို

အာရဗီကုမ္ပဏီဗီဒီယို

စက်ရုံဗီဒီယိုအကျဉ်း

ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ဗီဒီယို

DAM1 စီးရီး MCCB

DAM3 စီးရီး MCCB

NOVA စီးရီး MCB, RCBO