ထုတ်ကုန်

 • DAL10-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL10-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက parameter များနည်းပညာ parameter သည် parameter သည် valu Rated voltage: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A တို့တွင် , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသောကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): 6000 သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (50A ခုနှစ်တွင်), ...
 • DAL9-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL9-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက Parameters နည်းပညာ parameter သည်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A \ t , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသောကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): 6000 သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (50A တွင်) ...
 • DAL8-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL8-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက Parameters နည်းပညာ parameter သည်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A \ t , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသည့်ကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): ၆၀၀၀ သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (...
 • DAL7-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL7-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက Parameters နည်းပညာ parameter သည်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A \ t , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသောကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): 6000 သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (50A တွင်) ...
 • DAL6-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL6-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက Parameters နည်းပညာ parameter သည်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A \ t , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသောကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): 6000 သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (50A တွင်) ...
 • DAL5-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL5-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက Parameters နည်းပညာ parameter သည်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A \ t , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသောကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): 6000 သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (50A တွင်) ...
 • DAL4-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL4-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက Parameters နည်းပညာ parameter သည်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A \ t , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသောကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): 6000 သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (50A တွင်) ...
 • DAL3-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL3-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက Parameters နည်းပညာ parameter သည်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A \ t , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသောကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): 6000 သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (50A တွင်) ...
 • DAL2-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL2-63 residual current circuit breaker (RCCB)

  အဓိက Parameters နည်းပညာ parameter သည်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N Rated current (က) တွင်: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 and 50 A \ t , 63 A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကျန်ရှိသောလည်ပတ်မှု I (A): 0.03,0.1.0.3 1 p + N အရေအတွက်, 3 p + N AC အမျိုးအစား၊ dc shunt နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေအရအမျိုးအစားတစ်ခုနှောင့်နှေးမှုအမျိုးအစား S အမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောက Short short လက်ရှိ Inc (A): ၆၀၀၀ အဆင့်ကန့်သတ်ထားသောကျန်ရှိသောတိုတောင်းသော circuit I current (A): 6000 သတ်မှတ်ထားသော switching and breaking capacity Im (A): 500 (50A တွင်) ...
 • DAB6LE-63 Series Earth Leakage Circuit Breaker(ELCB)

  DAB6LE-63 စီးရီး Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)

  ကောင်းကျိုးများ•ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ အကျယ် ၂ ခု၊ •၎င်းတွင်ကြားနေလိုင်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်၊ ပို၍ လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ခိုင်ခံ့သောဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ dual-purpose terminal ပါရှိသည်။ •၎င်းတွင်အဆက်အသွယ်အခြေအနေညွှန်ကိန်းရှိပြီးအဆက်အသွယ်အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်သည်။ •အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်တွဲ သုံး၍ overvoltage protection အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ DAB6LE-63 အကြွင်းအကျန်တည်ရှိနေသောလက်ရှိတည်ရှိမှုစက်ကိရိယာ၏ရူပဗေဒဆိုင်ရာစံနှုန်းများ - IEC61009 (EN61009) နှင့် GB16917.1 အထိခိုက်မခံခြင်း - အမျိုးအစား A၊ AC အမျိုးအစားအမျိုးအစား ...
 • DAB6LE-63 Series Earth Leakage Circuit Breaker(ELCB)

  DAB6LE-63 စီးရီး Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)

  ကောင်းကျိုးများ•ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ အကျယ် ၂ ခု၊ •၎င်းတွင်ကြားနေလိုင်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်၊ ပို၍ လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ခိုင်ခံ့သောဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ dual-purpose terminal ပါရှိသည်။ •၎င်းတွင်အဆက်အသွယ်အခြေအနေညွှန်ကိန်းရှိပြီးအဆက်အသွယ်အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်သည်။ •အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်တွဲ သုံး၍ overvoltage protection အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ DAB6LE-63 အကြွင်းအကျန်တည်ရှိနေသောလက်ရှိတည်ရှိမှုစက်ကိရိယာ၏ရူပဗေဒဆိုင်ရာစံနှုန်းများ - IEC61009 (EN61009) နှင့် GB16917.1 အထိခိုက်မခံခြင်း - အမျိုးအစား A၊ AC အမျိုးအစားအမျိုးအစား ...
 • DAF360 Series Residual Current Circuit Breakers

  DAF360 စီးရီးအကြွင်းအကျန်လက်ရှိတိုက်နယ်အနိုင်အထက်

  DAF360 အီလက်ထရောနစ် residual current circuit breaker အား IEC61008-1 ၏နောက်ဆုံးပေါ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး modular switches များအတွက် EN50022 စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းတို့ကို“ ဦး ထုပ်ပုံသဏ္ ”ာန်” အချိုးကျဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့်စံလမ်းညွှန်သံလမ်းများတပ်ရန်သုံးနိုင်သည်။
12 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၂