သမိုင်း

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ခံ

၁၉၈၃ - ယခု

Zhejiang DaDa Electric Co, Ltd (Wenzhou city)

မြေအကျယ်အ ၀ န်း ၃၄၀၀ စတုရန်းပေ

တည်ဆောက်မည့်Areaရိယာသည် ၆၅၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်


2002

၂၀၀၃- ယခု

Shanghai DaDa Electric Co. , Ltd (Shanghai City)

မြေအကျယ်အ ၀ န်းမှာ ၂၁၀၀၀ စတုရန်းပေ

တည်ဆောက်မည့်Areaရိယာမှာ ၂၉၀၀၀ စတုရန်းပေ


2002

၂၀၀၄ - ယခု

Jiangsu Moeller Electrical Co, Ltd (Huaian city)

မြေအကျယ်အ ၀ န်းမှာ ၂၈၀၀၀ စတုရန်းပေဖြစ်သည်

တည်ဆောက်မည့်46ရိယာသည်စတုရန်း ၄၆,၀၀၀ ဖြစ်သည်


2002

2002 နှစ်

DAM1 စီးရီးမှို Case Case ကိုအနိုင်အထက်

DAM1

၂၀၁၅ ခုနှစ်

DAM3 စီးရီးမှို Case Case ကိုအနိုင်အထက်

DAM3


အနှစ် ၃၀ ....
MCCB ၄ မျိုးဆက်၊ MCB ၃ မျိုးဆက်

1986 ခုနှစ်တစ်နှစ်တာ DZ10

DAM1

1997 ခုနှစ်တစ်နှစ်တာ DAM1

DAM1

2002Year DAM1, DAB7

DAM1

2006Year DAB6

DAM1

2015 ခုနှစ် DAM3

DAM1

2019Year 2019 Nova

12